1
1ยินดีต้อนรับสู่เรียนดีดอทคอม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (Rbac) เปิดรับสมัครผู้ประสงค์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 1
1
1
1
11
1
1
1
11
1

                         เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 4 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 4 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ

6. ใบวุฒิการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริง) และสำเนา 4 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ (คลินิกหรืออนามัยก็ได้)

8. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบมรณะบัตร

(เอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตัวเจ้าของสำเนาเองทุกฉบับ)


 

1